tonys

Alban Muja
Nimeämisen Politiikkaa / Politics of Naming
10.12.2011-23.12.2011
Artist Talk and presentation on Wed 14.12 at 16.00 hrs.
Scroll down for english version.

Myymälä2 gallerialla on ilo esitellä ensimmäistä kertaa Helsingissä kansainvälisesti tunnetun Kosovolaistaiteilija Alban Mujan teoksia.
Temaattinen kehys Mujan näyttelyssä Myymälä2 galleriassa on eräs hänen teoksissaan toistuvista aiheista, nimeämisessä ja paikallistamisessa, ja mahdollisissa sekaannuksissa, joita nämä oppimisen prosessit tuottavat. Muja on yksi menestyneimmistä Kosovon nykytaiteen uuden aallon edustajista.
Kuten usean vuoden 2003 tienoilla aloitelleen nuoren kosovolaistaiteilijan teoksissa, niin myös Mujan taiteessa on luonteenomaisena ironia, väärinymmärrykset ja sosiaalisen muutoksen tietynlaiset surrealistiset elementit. Tätä muutosta kutsutaan yleensä siirtymäksi, jollaisen entiset sosialistiset Itä-Euroopan maat ovat läpikäyneet. Kuitenkaan Mujan teokset eivät ole pelkästään ‘siirtymätaidetta’, jolle luonteenomaista ovat sosiaalisen todellisuuden parodiat, pastissit ja vitsit. Osassa näyttelyn Nimeämisen Politiikkaa teoksista on tunnistettavissa joitain aspekteja tällaisesta lähestymistavasta. Esimerkiksi teos ‘Tonys’ on tyypillinen siirtymävaiheen teos: se perustuu väärinymmärrykseen, jonka vain siirtymän surrealismin tietty hetki mahdollistaa, ja ironisesti teos esittää sorrettujen irrationaalisen toiveen.
Vastakohtana teokselle ‘Tonys’, teos ‘Window seat’, joka on sarja piirustuksia, antaa uusia merkityksiä tiedon asemalle siirtymävaiheen taiteessa. Siirtymävaiheen aikana tämä tieto on mahdollista vain poliittisen kontekstin kautta. Esimerkiksi Tony Blairin lentokoneet Kosovon sodan aikana ovat syy surrealistiseen tilanteeseen, jossa yhdeksän pojan etunimi on ‘Tonyblair’. Blairin lähettämien lentokoneiden pilottien tietämys Kosovosta ei eittämättä ollut yhtään syvempi kuin Mujan maatilkuista Yhdysvalloissa, joiden yli hän lensi tehdessään piirustuks-sarjan lentokoneen ikkunapaikalta. Samaan tapaan on mahdotonta paikallistaa nimet ‘Palestina’ ja ‘Tibet’ ilman kansainvälistä poliittista kontekstia. Nimeämisen politiikan määritteli Kosovon albaanien sortaminen.
Ratkaiseva teos näyttelyssä on videoteos ‘Free Your Mind’. Se purkaa auki nimeämisen prosessin ja paikallistaa nimeämisen kontekstin taiteilijan omaan suhteeseensa tiedon poliittisten ehtojen kanssa. Tässä tapauksessa tiedon sisältö on kansainvälinen nykytaidekenttä ja taiteilija rakentaa asemaansa siinä tietosanakirjamaisen tiedon kautta. Tieto alkaa nimistä, jotka eivät tarkoita mitään.
Teksti: Sezgin Boynik

Alban Muja (syntynyt 1980) on kosovolainen kuvataiteilija. Hänen työskentelynsä kattaa kirjon eri taiteellisia keinoja, muun muassa videoinstallaation, lyhyt- ja dokumenttielokuvan, piirustuksen, maalauksen, valokuvan ja performanssin. Hänen teoksiaan on ollut laajasti esillä kansainvälisissä näyttelyissä ja festivaaleilla. Vaikuttuneena poliittisista ja yhteiskunnallisista muutoksista Kosovossa ja sen lähialueilla, hän tutkii yhteiskunnallisia ja poliittisia aiheita ja teoksissaan yhdistää niitä senhetkiseen asemaansa Kosovossa.
Muja on ollut stipendiaattina/osallistunut seuraaviin residensseihin: Tobacna 001 residency, City Museum Ljubljana Slovenia; Apartment Project residency Istanbul Turkey; Young visual art award at ISCP Residency, New York; ARTSLINK Residency, New York; KulturKontakt Residency, Vienna Austria; Backyard International Artist Residency, Kuda.org Center for New Media Novi Sad, Serbia; International Artist and Writer Residency, Santa Fe Art Institute, New Mexico USA; Braziers International Artist Residency, Braziers Park, Oxfordshire, England

POLITICS OF NAMING
Myymälä2 gallery is pleased to present the first appearance in Helsinki of internationally renowned Kosovar artist Alban Muja.
The exhibition of Alban Muja in Myymälä2 gallery is focusing on his ongoing occupation with naming and locating, and the potential confusion, which these heuristic processes produce. Muja is one of the most successful protagonists of the new wave of contemporary artists from Kosovo.
Like many young artists in Kosovo, most of them active since 2003, Muja’s work shows characteristics of irony, misunderstanding and certain surreal elements of social transformation usually labelled as transition. Nevertheless this is not an art, which could be only categorized as art of transition that is usually regarded as pastiche, joke or parody of the social reality. In the works on show in the exhibition Politics of Naming there are some aspects of this kind of approach. For example, the work ‘Tonys’ is a typical transitional work: based on misunderstanding that is possible only in a certain moment in surrealism of the transition, and ironically displaying the irrational hope of the oppressed people.
In juxtaposition to ‘Tonys’ another work, ‘Window seat’, which is a series of drawings, gives new meaning to the role of knowledge in the art of transition. In moments of transition this knowledge is possible only through political context. For example Tony Blair’s airplanes during Kosovo war are the reason for the existence of this surrealist situation, where nine kids were named as ‘Tonyblair’. The knowledge of Kosovo among the pilots of these aeroplanes was not any deeper than Muja’s of the lands he was passing though when making the drawings, on a window seat of an aeroplane during his trip to America. In the same way it is impossible to situate the names ‘Palestina’ and ‘Tibet’ without placing these obscure particularities to the international political context. It was the oppression of Albanians in Kosovo that determined the politics in these name-givings.
Crucial work in the exhibition is ‘Free Your Mind’. It performs a deconstructionist process of naming, and situates the context of naming in the artist’s own relation with the political conditions of knowledge. In this case the knowledge is on the international art circuit by an artist who develops his position in that scene through encyclopaedic heurism. The knowledge on things starts from names, which do not mean anything.
Text by: Sezgin Boynik

Alban Muja (born 1980) is a Kosovo-based visual artist. His works cover a wide range of media including video installation, short film, documentary film, drawings, paintings, photographs and performance, and have been exhibited extensively in international exhibitions, in festivals and shows including personal presentations as well. Mostly influenced by political and social transformation processes in Kosovo and the surrounding region, he investigates history and socio-political themes and links them to his position in Kosovo today.
He has participated in the following residencies/fellowships: Tobacna 001 residency, City Museum Ljubljana Slovenia; Apartment Project residency Istanbul Turkey; Young visual art award at ISCP Residency, New York; ARTSLINK Residency, New York; KulturKontakt Residency, Vienna Austria; Backyard International Artist Residency, Kuda.org Center for New Media Novi Sad, Serbia; International Artist and Writer Residency, Santa Fe Art Institute, New Mexico USA; Braziers International Artist Residency, Braziers Park, Oxfordshire, England