Quantum poster

QUANTUM CRITIC

Dates and Venues:
22 October – 08 November 2020 at Myymälä2, Helsinki
19 November – 19 December 2020 at Art School Masters, St. Petersburg

Avajaiset/Vernissage/Открытие
22 October 2020 from 18:00 to 20:00

FIN

Quantum Critic koostuu nykytaiteen näyttelystä ja esityksistä, jotka sijoittuvat kahteen eri sijaintiin: Myymälä2 taidegalleriaan Helsingin Design District -alueella ja Taidekoulu Masters:in toimitiloihin Pietarissa. Ohjelma on sisällytetty 2nd Curatorial Forum 2020:n ohjelmaan ja esitetään erikoisprojektina Pietarin Art Weekendissa.

Quantum Critic viittaa termodynaamiseen ilmiöön, johon sisältyy täysin uudenlaisen osaston muutoksia materiaalien ominaisuuksissa. Ottaessaan vihjeitä näistä fysikaalisista ominaisuuksista taiteilijoiden ja kuraattorien ryhmä tutkii, kuinka nykyisen globaalin paradigman siirtymän valossa tätä taipumusta voitaisiin hyödyntää nykytaiteessa. Kvantitatiiviseen kriittisyys pisteeseen viritetty materiaali siirtyy erikoiseen kvantti-kriittiseen tilaan. Materiaalin jokainen partikkeli, joka on kvantti-kriittisessä tilassa kehittää kvantitatiivisen järjestyksen ja epäjärjestyksen kerrostuman samoin, kuin Schrödingerin hypoteettinen kissa on kvantitatiivisessa kerrostumassaan samaan aikaan kuollut ja elossa. Näiden salaperäisten ailahtelujen, joita fyysikot eivät vielä ymmärrä ajatellaan olevan vastuussa kyseisistä perusteellisista muutoksista materiaalien ominaisuuksissa. Taiteellisessa työskentelyssä materiaalin ja aineen manipulaatiot laajentavat tekijän huomioita ja ajatuksia tila-ajasta. Miltei jokainen luova prosessi käsittelee raa’an materian ja konseptin välisiä rajoja ja mahdollisia permutaatioita.

Taidenäyttely Quantum Critic ja siihen liittyvät tapahtumat esittelevät valikoiman töitä taiteilijoilta, jotka ovat tutkineet kapasiteetin konseptia suhteessa tuotannon eri alueisiin ja siihen liittyviin yhteyksiin.

Quantum Critic sai apurahan Suomen Kulttuuri- ja Opetusministeriöltä maailmanlaajuisen yhteistyön ja interkulttuurisen dialogin projektina.

Tapahtumapaikka: Myymälä2
Päivämäärä: 22. lokakuuta – 08. marraskuuta 2020
Taiteilijat: Anastasia Artemeva (RU / FI), Collective Intelligence (Kansainvälinen työryhmä), Masha Godovannaya (RU), Alvar Gullichsen (FI), Margus Kontus (EE), Hanna Marno (FI), Jyrki Riekki (FI), Katia Skylar (RU / FI), Oliver Whitehead (UK / FI), Sergio Zavattieri (IT)
Osoite: Uudenmaankatu 23 F, 00120, Helsinki
https://www.myymala2.com/

Tapahtumapaikka: Art School Masters
Päivämäärä:19. marraskuuta – 19. joulukuuta 2020
Taiteilijat: Anna Andrzhievskaia (RU), Anastasia Artemeva (RU / FI),  Masha Godovannaya (RU), Zhenya Machneva (RU)
Osoite: Italyanskaya Street 17, 191186, Pietari
https://masters-project.ru/ru/

Näyttelyn kuratointi: Natalia Alekseeva (RU / FI), Ramiro Camelo (CO / FI), Timo Tuhkanen (FI)

Lisätietoa taiteilijoista, kuraattoreista, tapahtumapaikoista sekä yhteistyökumppaneista lehdistötiedotteessa.

Press kit

Facebook tapahtuma

RUS

Quantum Critic – это выставка современного искусства и перформансы, представленные в двух разных местах:  галерее Myymälä2 в районе Дизайна Хельсинки и в пространстве Арт-Школы “Masters” в Санкт-Петербурге. Выставка состоится в рамках Второго Кураторского Форума 2020 и его специального проекта Art Weekend в Санкт-Петербурге.

Термин «Квантовый критик» относится к термодинамическим явлениям, включающим совершенно новый класс преобразования свойств материала. Исходя из этих физических качеств, группа художников и кураторов исследует, как в свете нынешнего глобального сдвига парадигмы эта тенденция может быть принята в современном искусстве. Материал, настроенный на квантовую критическую точку, входит в странное состояние квантовой критичности. Каждый участок в материале с квантовой критичностью развивает квантовую суперпозицию порядка и беспорядка точно так же, как гипотетический кот Шредингера находится в квантовой суперпозиции мертвых и живых. Физики ещё не понимают именно эти таинственные колебания, но считают их ответственными за глубокие преобразования свойств материала. В художественной практике операции с материалами и субстанциями расширяют представления и идеи о пространстве и времени. Практически любой творческий процесс затрагивает концепции и границы между сырой материальностью и возможными изменениями. Проект «Квантовый критик» представляет собрание работ художников, которые исследуют концепцию агентивности, относящуюся к различным областям создания художественного произведения и сопутствующим сетям связей.

Quantum Critic получил грант от Министерства образования и культуры Финляндии  на поддержку программы «Международное сотрудничество и межкультурный диалог. Искусство и культура. Россия».

Место проведения: Myymälä2
Дата: 22 октября – 8 ноября 2020
Художники: Анастасия Артемьева (RU / FI), Коллективный Разум (международная группа), Маша Годованная (RU), Алвар Гуллихсен (FI), Маргус Контус (EE), Ханна Марно (FI), Юрки Риэкки (FI), Катя Скайлар (RU / FI), Оливер Уайтхед (UK / FI), Серхио Заваттьери (IT)
Адрес: Uudenmaankatu 23 F, 00120, Helsinki
https://www.myymala2.com/

Место проведения: Арт-Школа Masters
Дата: 19 ноября – 19 декабря 2020
Художники: Анна Андржиевская (RU), Анастасия Артемьева (RU / FI),  Маша Годованная (RU), Женя Мачнева(RU), Катя Скайлар (RU / FI), Серхио Заваттьери (IT)
Адрес: Итальянская ул. 17, 191186, Санкт-Петербург
https://masters-project.ru/ru/

Кураторы выставки: Наталья Алексеева (RU / FI), Рамиро Камело (CO / FI), Тимо Тухканен (FI)

Подробная информация о художниках, кураторах, местах проведения выставки и партнёрах в пресс-релизе.

Пресс-релиз

Событие на Facebook

ENG

Quantum Critic is a contemporary art exhibition and performances in two different locations: at gallery Myymälä2 in the Design District of Helsinki, and at Art School Masters’ space in St. Petersburg. The program is included in the 2nd Curatorial Forum 2020 and it’s special project Art Weekend in St. Petersburg.

The title Quantum Critic refers to thermodynamic phenomena involving a completely new class of transformation in material properties. Taking a cue from these physical qualities, the group of artists and curators explores how in the light of the present global paradigm shift this tendency could be adopted in contemporary art. A material that is tuned to a quantum critical point enters a weird state of quantum criticality. Every site in a material at quantum criticality develops a quantum superposition of order and disorder in just the same way that Schrodinger’s hypothetical cat is in a quantum superposition of dead and alive. It is these mysterious fluctuations that physicists do not yet understand, but which are thought to be responsible for the profound transformations in material properties. In artistic practice material and substances manipulations expand notions and ideas of space and time. Almost any given creative process addresses the concepts and limits between raw materiality and possible permutations. Quantum Critic exhibition and events present a selection of works from artists who have been exploring the concept of agency related to different areas of production and related web of connections.

Quantum critic received a grant from the Finnish Ministry of Education and Culture as an International Cooperation and Intercultural Dialogue project.

Venue: Myymälä2
Date: 22 October – 08 November 2020
Artists: Anastasia Artemeva (RU / FI), Collective Intelligence (international workgroup), Masha Godovannaya (RU), Alvar Gullichsen (FI), Margus Kontus (EE), Hanna Marno (FI), Jyrki Riekki (FI), Katia Skylar (RU / FI), Oliver Whitehead (UK / FI), Sergio Zavattieri (IT)
Address: Uudenmaankatu 23 F, 00120, Helsinki
https://www.myymala2.com/

Venue: Art School Masters
Date:19 November – 19 December 2020
Artists: Anna Andrzhievskaia (RU), Anastasia Artemeva (RU / FI),  Masha Godovannaya (RU), Zhenya Machneva (RU)
Address: Italyanskaya Street 17, 191186, St. Petersburg
https://masters-project.ru/ru/

Exhibition is curated by Natalia Alekseeva (RU / FI), Ramiro Camelo (CO / FI), Timo Tuhkanen (FI)

More information about artists, curators, venues and partners in the press-release.

Press kit

Facebook event

14-blank

Nykytaiteen näyttelyä Quantum Critic tukee /Contemporary art exhibition Quantum Critic is supported by:
Ministry of Education and Culture of Finland
The North-Western branch of The Pushkin State Museum of Fine Arts (The National Centre for Contemporary Art (NCCA) in St. Petersburg), Russia
2nd Curatorial Forum
Consulate General of Finland, Saint Petersburg, Russia
Finnish Institute in Saint-Petersburg, Russia

Выставку современного искусства Quantum Critic поддержали:
Министерство образования и культуры Финляндии
Северо-Западный филиал Пушкинского музея (ГЦСИ Санкт-Петербург)
2-й Кураторский форум 
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге 
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге