horizontal white
QUANTUM CRITIC 2021

Dates and Venues:
8 October – 12 November 2021 at Myymälä2 pop up gallery, Helsinki
15 October – 31 October 2021 at Masters art school, St.Petersburg
15 October – 31 October at Catherine assembly, St.Petersburg

Avajaiset / Открытие / Vernissage
8 October 2021 from 18:00 to 20:00

FIN

Quantum Critic 2021 on nykytaiteen näyttely, joka on samanaikaisesti kahdessa eri paikassa: Myymälä2 pop-up-galleriassa Helsingin Torikorttelissa ja Masters-koulutilassa Pietarissa. Näyttelyohjelma sisältyy 3rd Curatorial Forum 2021 ohjelmaan ja se on osana erityis projekti Art Weekend:ia Pietarissa. Quantum Critic alkoi vuonna 2020 Myymälä2 -kuraattoriryhmän (Alekseeva, Camelo, Tuhkanen) aloitteesta luoda pitkäaikaisia suhteita ja edistää yhteistyötä kulttuuri-instituutioiden välillä Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

Toista Quantum Critic -näyttelyä varten kuraattoritiimi haluaa saada yleisön tarkkailemaan sitä, mitä voidaan kutsua yleiskielellä “tyhjästä temmatuksi”. Jonkin tekemistä tyhjästä voidaan pitää tässä mahdollisuutena luoda tilaa vuoropuhelulle ja rikkoa hiljaisuus. Kun ensimmäinen näyttely esitteli yleisölle ilmiön kvanttisynteettisyydestä ja kriittisyydestä, jotka yhdistävät taideteoksia ja ihmisiä superpositioiden kautta, toinen näyttely kumpuaa siitä, mitä fysiikassa kuvataan virtuaalipartikkeleiksi. Niiden olemassaolo tai ulkonäkö on todennäköisyyskysymys, ne saattavat olla olemassa tyhjyydessä ja nousta jatkuvasti tyhjästä johonkin, muuttuen tilassa antihiukkasista hiukkasiksi ja takaisin.

Taiteellisessa ja kulttuurillisessa tuotannossa kriitikot usein liittävät kyvyn antaa tilaa esiin nouseville uusille ideoille ja konsepteille tiettyyn kontekstiin sekä miljööhön. Tämä antaa taiteellisille ilmauksille geopoliittisen merkityksen jo ennen kuin ne lausutaan. Quantum Critic:ssä taiteellista tuotantoa ei taivuteta palvelemaan tiettyä teesiä, vaan jokainen taideteos esitetään yksittäisenä liikkuvana lausumana. Taiteelliset käytännöt ovat edelleen näyttelyn keskipisteessä. Teosten yksittäiseen teemaan sitomisen sijaan näyttelyssä kerätään useita eri suuntimia kokonaisuudeksi, rakentaen tätä kautta dialogia maailman muuttuvasta käsityksestä.

Quantum Critic sai suomen Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä apurahan Kansainvälisen Yhteistyön ja Kulttuurienvälisen Vuoropuhelun projektina

Tapahtumapaikka: Myymälä2 pop-up galleria
Päivämäärä: 8. lokakuuta – 12. marraskuuta 2021
Taiteilijat: Anna Prilutckaia (RU), Antti Tolvi (FI), Aoi Yoshizawa (FI), Ewa Paukstyte (LT), Ilya Orlov (RU / FI), Jussi Meuronen  (FI), Kirsi Porrassalmi (FI), Lebohang Tlali  (FI),  Nastia Eliseeva (RU / DE), Nicolina Stylianou (FI / CY), Tanya Akhmetgalieva (RU)
Osoite: Katariinankatu 4, 00720, Helsinki
https://www.myymala2.com/

Tapahtumapaikka: Taidekoulu Masters
Päivämäärä: 15. lokakuuta- 31. lokakuuta 2021
Taiteilijat: Asia Marakulina (RU), Ivan Tuzov  (RU), Tanya Akhmetgalieva (RU), Varvara & Mar (EE & ES)
Osoite: Italyanskaya Street 17, 191186, Pietari
https://masters-project.ru/ru/

Tapahtumapaikka: Catherine assembly
Päivämäärä: 15. lokakuuta- 31. lokakuuta 2021
Taiteilijat: Anna Prilutckaia (RU), Antti Tolvi (FI), Asia Marakulina (RU), Ilya Orlov (RU / FI), Ivan Tuzov  (RU), Laura Kuusk (EE) , Nastia Eliseeva (RU / DE), Nicolina Stylianou (FI / CY), Tanya Akhmetgalieva (RU), Varvara & Mar (EE & ES)
Osoite: Griboyedov Canal emb. 88-90, 190068, Pietari
https://catherineassembly.ru/

Näyttelyn kuratointi: Natalia Alekseeva (RU / FI), Ramiro Camelo (CO / FI), Timo Tuhkanen (FI)

Lisätietoa taiteilijoista, kuraattoreista, tapahtumapaikoista sekä yhteistyökumppaneista lehdistötiedotteessa.

Press kit

Facebook tapahtuma

RUS

Quantum Critic 2021 – это выставка современного искусства проходящая одновременно в трёх разных местах: в поп ап галерее Myymälä2 в Торикорттели в Хельсинки, в пространстве школы Masters  и в залах Екатерининского собрания в Санкт-Петербурге. Программа выставки входит в 3-й Кураторский форум 2021 и специальный проект Art Weekend в Санкт-Петербурге. Quantum Critic стартовал в 2020 году по инициативе кураторской группы Myymälä2 (Алексеева, Камело, Тухканен) с целью создания долгосрочных отношений и развития сотрудничества между учреждениями культуры в Финляндии, России и странах Балтии.

На второй выставке Quantum Critic кураторская группа хочет познакомить публику с тем, что на простом языке можно охарактеризовать как «нечто из ничего». Создание чего-либо из ничего здесь можно рассматривать как возможность создать пространство для диалога, нарушив тишину. В то время как первая выставка познакомила публику с феноменом квантовой одновременности и критичности, которые соединяли произведения искусства и людей посредством суперпозиций, вторая выставка основана на том, что в физике описывается как «виртуальные частицы». Их существование или появление – дело вероятности, возможно, они существуют в небытии и непрерывно возникают из ничего во что-то, мгновенно меняя состояние от античастиц к частицам и обратно. В художественном и культурном производстве способность давать место возникающим идеям и концепциям часто позиционируется критиками как полностью связанная с конкретным контекстом и средой, приписывая художественным высказываниям геополитический смысл еще до их произнесения. В Quantum Critic художественное произведение не стремится служить тезисом, каждое произведение искусства представлено как единичное высказывание в движении. Художественные практики по-прежнему занимают центральное место на выставке, и вместо того, чтобы сосредоточиться на какой-то тематической точке, которую раскрывают произведения, выставка объединяет несколько векторов в единый образ, диалог с изменяющимся восприятием мира.

Выставка Quantum Critic получила специальный грант «Международное сотрудничество и межкультурный диалог» программы «Сотрудничество с Россией в области искусства и культуры» от Министерства образования и культуры Финляндии.

Место проведения: поп ап галерея Myymälä2
Дата: 8 октября – 12 ноября 2021
Художники: Анна Прилуцкая (RU), Антти Толви (FI), Аой Йошизава (FI), Эва Паукстите (LT), Илья Орлов (RU / FI), Юсси Меуронен (FI), Кирси Поррассалми (FI), Лебоханг Тлали (FI),  Настя Елисеева (RU / DE), Николина Стилианоу (FI / CY), Таня Ахметгалиева (RU)
Адрес: Katariinankatu 4, 00170, Helsinki
https://www.myymala2.com/

Место проведения: Арт-Школа Masters
Дата:15 октября – 31 октября 2021
Художники: Ася Маракулина (RU), Иван Тузов  (RU), Таня Ахметгалиева (RU), Варвара & Мар (EE & ES)
Адрес: Итальянская ул. 17, 191186, Санкт-Петербург
https://masters-project.ru/ru/

Место проведения: Екатерининское собрание
Дата:15 октября – 31 октября 2021
Художники: Анна Прилуцкая (RU), Антти Толви (FI), Аой Йошизава (FI), Ася Маракулина (RU), Илья Орлов (RU / FI), Иван Тузов  (RU), Лаура Кууск (EE) , Настя Елисеева (RU / DE), Николина Стилианоу (FI / CY), Таня Ахметгалиева (RU), Варвара & Мар (EE & ES)
Адрес: наб. канала Грибоедова 88-90, 190068, Санкт-Петербург
https://catherineassembly.ru/

Кураторы выставки: Наталья Алексеева (RU / FI), Рамиро Камело (CO / FI), Тимо Тухканен (FI)

Подробная информация о художниках, кураторах, местах проведения выставки и партнёрах в пресс-релизе.

Пресс-релиз 

Событие на Facebook 

ENG

Quantum Critic 2021 is a contemporary art exhibition simultaneously in three different locations: at the pop-up gallery of Myymälä2 held in the Torikorttelit of Helsinki, at Masters art school space  and at the halls of Catherine assembly in St Petersburg. The exhibition program is included in the 3nd Curatorial Forum 2021 and it’s special project Art Weekend in St Petersburg. Quantum Critic started in 2020 as an initiative of Myymälä2 curatorial group (Alekseeva, Camelo, Tuhkanen) with the aim of creating long term relations and fostering collaboration between cultural institutions, in Finland, Russia and the Baltic Countries.

For the second exhibition of Quantum Critic the curatorial team wants to bring the audience to observe what can be described in common language as “something out of nothing“. To make something out of nothing can be seen here as the opportunity to create a space for dialogue, breaking the silence. Whereas the first exhibition brought the audience to the phenomena of quantum simultaneity and criticality which connected artworks and people through superpositions, the second exhibition takes its cue from what are described in physics as “virtual particles”. Their existence or appearance is a matter of probability, perhaps they exist in nothingness and continuously emerge from nothing into something, changing state form antiparticles to particles and back again instantly. In artistic and cultural production the ability to give space to emergent ideas and concepts is often positioned by critics as completely related to specific context and milieu, assigning a geopolitical meaning to artistic enunciations even before they are uttered. In Quantum Critic artistic production is not bent to serve a thesis, each artwork is presented as singular enunciation in motion. Artistic practices still take a centre stage in the exhibition and rather than focus on some thematic point which the works reveal, the exhibition gathers multiple vectors into a single appearance, a dialogue with a changing perception of the world.

Quantum critic received a grant from the Finnish Ministry of Education and Culture as an International Cooperation and Intercultural Dialogue project.

Venue: Myymälä2 pop up gallery
Date: 8 October – 12 November 2021
Artists: Anna Prilutckaia (RU), Antti Tolvi (FI), Aoi Yoshizawa (FI), Ewa Paukstyte (LT), Ilya Orlov (RU / FI), Jussi Meuronen  (FI), Kirsi Porrassalmi (FI), Laura Kuusk (EE), Lebohang Tlali  (FI), Marianne Siri (FI) , Nastia Eliseeva (RU / DE), Nicolina Stylianou (FI / CY), Tanya Akhmetgalieva (RU)
Address: Katariinankatu 4, 00170, Helsinki
https://www.myymala2.com/

Venue: Masters art school
Date:15 October – 31 October 2021
Artists:  Asia Marakulina (RU), Ivan Tuzov  (RU), Tanya Akhmetgalieva (RU), Varvara & Mar (EE & ES)
Address: Italyanskaya Street 17, 191186, St. Petersburg
https://masters-project.ru/ru/

Venue: Catherine assembly
Date:15 October – 31 October 2021
Artists: Anna Prilutckaia (RU), Antti Tolvi (FI), Asia Marakulina (RU), Ilya Orlov (RU / FI), Ivan Tuzov  (RU), Laura Kuusk (EE) , Nastia Eliseeva (RU / DE), Nicolina Stylianou (FI / CY), Tanya Akhmetgalieva (RU), Varvara & Mar (EE & ES)
Address: Griboyedov Canal emb. 88-90, 190068, St. Petersburg
https://catherineassembly.ru/

Exhibition is curated by Natalia Alekseeva (RU / FI), Ramiro Camelo (CO / FI), Timo Tuhkanen (FI)

More information about artists, curators, venues and partners in the press-release.

Press kit

Facebook event 

quantum critic 2021 support logosNykytaiteen näyttelyä Quantum Critic 2021 tukee / Contemporary art exhibition Quantum Critic 2021 is supported by:
Ministry of Education and Culture of Finland 
The North-Western branch of The Pushkin State Museum of Fine Arts (The National Centre for Contemporary Art (NCCA) in St. Petersburg), Russia
3rd Curatorial Forum
St. Petersburg State Budgetary Institution of Culture “Petersburg-Concert”, Russia
Finland-Russia Society 
Finnish Institute in Saint-Petersburg, Russia 

Выставку современного искусства Quantum Critic 2021 поддержали:
Министерство образования и культуры Финляндии 
Северо-Западный филиал Пушкинского музея (ГЦСИ Санкт-Петербург)
3-й Кураторский форум 
СПб ГБУК «Петербург Концерт» 
Общество Финляндия-Россия 
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге 

Poster by Mark Dubonosov