You can follow us on instagramfacebook and youtube.

For information on organizing activity with us click here.

unnamed

Novelleja
Okko Pöyliö
14.9.-1.10.2023
Opening / Avajaiset 14.9.2023 18-20:00

Okko Pöyliö tuo Myymälä2-galleriaan kaksi suurikokoista lyijykynäpiirrosinstallaatiota – kahdeksan metrisen piirroksen Vartiovuori sekä yhteensä 23 yksittäisestä piirroksesta muodostuvan sarjakuvallisen
teossarjan Lassi.

Vartiovuori on ollut aiemmin esillä Aboa Vetus & Ars Nova-museon Takkahuone-näyttelytilassa, Turussa, 2016. Teos syntyi aikana, jolloin Syyrian vuosia jatkunut sisällisota ja Aleppon pommitukset järkyttivät maailmaa. Teoksessa Pöyliö pohti miltä tilanne kotikaupunkiinsa Turkuun siirrettynä voisi näyttää. Vuonna 2023 Ukrainan sota on kestänyt yli puolitoista vuotta ja tänä aikana nämä ajatukset tuntuvat entistäkin
ajankohtaisemmilta.

Vartiovuoren lisäksi esillä on Pöyliön viimeisin sarjakuvallinen teos Lassi. Teossarja jatkaa vuodesta 2014 alkanutta Novelleja-näyttelyiden sarjaa, joka tuo sarjakuvallisia elementtejä nykytaidekontekstiin.

”Vaikka teokset ovat syntyneet eri aikoina, näen niissä temaattisia yhtymäkohtia. Teoksista on joskus vaikea luoda yhtenäisiä kokonaisuuksia, mutta nämä kaksi ovat hyvä teospari. Ne täydentävät toisiaan ja katsoja voi halutessaan rakentaa niiden välille yhtenäistä narratiivia.” – Okko Pöyliö

Lassi on Novelleja-teossarjan yhdeksäs teos. Teossarjoja yhdistää voimakas pyrkimys vuorovaikutukseen katsojan kanssa. Tämä ilmenee katsekontaktin käytöllä ja katsojaa suoraan puhuttelevalla dialogilla. Sarjakuvallisuudestaan huolimatta Novelleja-teokset on suunniteltu esitettäväksi ainoastaan näyttelytilassa, yleisön ja teoksen yhdessä muodostamina esityksinä, eikä teoksia ole koskaan julkaistu perinteisessä, painetussa muodossa. Novelleja teossarjoja on aiemmin ollut esillä laajalti Suomessa mm. Lahden, Hyvinkään ja Rovaniemen Taidemuseoissa sekä ulkomailla, Saksassa ja Kreikassa.

Aiemmat Novelleja-teossarjat ovat käsitelleet moraalisia ja eettisiä ongelmatilanteita, joihin katsojan on reagoitava ja otettava kantaa. Viimeisin Galleria Huudossa (Helsinki) ja Galleria Ars Liberassa (Kuopio) esillä ollut Novelleja-teossarja Mika (2021) käsitteli seksuaalista häirintää, kuvaamalla häirintätilanteesta ainoastaan häirinnän tekijän. Katsojan rooliksi jäi asettua häirinnän kohteeksi.

Myymälä 2:ssa esillä oleva uusin teossarja Lassi ottaa askeleen kohti abstraktioita haastaen katsojaa mielikuvituksen parissa ja teos käsitteleekin pitkälti vuorovaikutuksen sekä kuvan tekemisen rajoja.

”Jokaisessa teossarjassa olen kokeillut jotakin uutta tarinankerronnallista näkökulmaa. Lassi on ensimmäinen teossarja, jonka tein ilman lineaarista käsikirjoitusta, antaen piirrosten itsensä johdattaa tarinaa. Novelleja- teoksille tyypillisen realistisen lyijykynäpiirroksen lisäksi teoksessa nähtävä piirtimen jälki on raakaa ja näkyvillä. Näen että teos käsittelee myös piirtämisestä itsestään.” – Okko Pöyliö

Okko Pöyliö on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta vuonna 2014 ja Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta 2022. Taiteellisen työn lisäksi hän toimii sivutoimisena piirustuksen opettajana Turun Taideakatemiassa sekä turkulaisen taitelijajärjestö Arte ry:n aktiivisena jäsenenä.

Näyttelyä ja taiteellista työskentelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus.


Okko Pöyliö brings two large-scale pencil drawing installations to Myymälä2 gallery – an eight-metre drawing Vartiovuori and a cartoon-like series of 23 individual drawings carrying the name Lassi.

Vartiovuori has been previously exhibited at the Takkahuone exhibition space of the Ars Nova Museum, Turku, 2016. The work was created at a time when the world was shaken by years of civil war in Syria and the bombing of Aleppo. In the work, Pöyliö reflected on what the situation might look like if it were moved to his hometown of Turku. In 2023, the war in Ukraine will have lasted more than a year and a half, and during this time these thoughts seem even more pertinent than before.

In addition to Vartiovuori, Pöyliö’s latest comic work, Lassi, will be on display. The series of works continues the Novellas series of exhibitions that began in 2014, bringing comic elements into a contemporary art context.

“Although the works were created at different times, I see thematic similarities. It is sometimes difficult to create coherent entities from the works, but these two are a good pair. They complement each other and the viewer can choose to build a coherent narrative between them.” – Okko Pöyliö

Lassi is the ninth work in the Novelleja series. The series is united by a strong desire to interact with the viewer. This is expressed through the use of eye contact and dialogue that directly addresses the viewer. Despite their cartoonish nature, the Novelleja works are designed to be performed only in the exhibition space, as a performance between the audience and the work, and have never been published in a traditional, printed form. Novelleja series have previously been exhibited widely in Finland, including at the Lahti, Hyvinkää and Rovaniemi Art Museums, and abroad, in Germany and Greece.

Previously the Novelleja – series has dealt with moral and ethical problems to which the viewer has to react and take a stand. The most recent Novelleja series Mika (2021) at Galleria Huuto (Helsinki) and Galleria Ars Libera (Kuopio) dealt with sexual harassment, depicting only the perpetrator of the harassment. The viewer’s role was to be the victim of harassment.

Lassi, the latest series of works on display at Myymälä 2, takes a step towards abstraction, challenging the viewer’s imagination and largely exploring the limits of interaction and image-making.

“In each series I have experimented with a new storytelling perspective. Lassi is the first series I made without a linear script, letting the drawings themselves lead the story. In addition to the realistic pencil drawings typical of novella works, the pencil traces seen in the work are raw and visible. I can see that the work is also about drawing itself.” – Okko Pöyliö

Okko Pöyliö graduated as a visual artist from the Turku Academy of Fine Arts in 2014 and as a Master of Arts from Aalto University in 2022. In addition to his artistic work, he works as a part-time drawing teacher at the Turku Academy of Fine Arts and is an active member of the Turku-based artists’ organisation Arte ry.

The exhibition and artistic work have been supported by the Finnish Cultural Foundation and the Arts Promotion Centre Finland.

Facebook Event

 

taike_pysty_v2ep