Akensja_Haro_Dear_X_Myymala2

Dear X,

Vernissage / Avajaiset 16.7.20020

17.7.-9.8.2020
Myymälä2, Helsinki

Tuntuu, että jotain on tehtävä… Vaikka pesinhän mä pyykkiä, mutta mä olen kuitenkin taiteilija enkä pyykkimuija. Ehkä alan vaan maalaamaan niin pääsen täältä kotiinkin joskus. Ulkona on myrsky, taas. Tulvii niin paljon, että työhuoneelle kulkeva rantareitti on nykyään jokea sekin. Tuntuu maailmanlopun alulta.
– ote taiteilijoiden yhdistetystä päiväkirjasta

Dear X, on kahden taiteilijan ja siskoksen kertomus merkityksellisyyden etsimisestä keskellä tuhoutuvaa maailmaa, kutsu elämän ihmeiden ja vaikeuksien äärelle. Se on dialogiseen prosessiin perustuva projekti ja paikkasidonnaisen installaation muodon ottava näyttelysarja, jonka ensimmäinen osa nähdään Myymälä2-galleriassa kesällä 2020.

Projektin pohjana on päiväkirjan pitäminen ja kirjeenvaihto. Dear X, tutkii missä tekijyyden rajat kulkevat, ja voiko tiiviissä yhteistyössä lopulta enää erottaa mikä on kenenkin ajatus tai teos. Samaan aikaan näyttely herättää ajatuksia siitä, miten yksikään ajatus tai tunne ei ole vain täysin meidän omamme, huolimatta tämän ajan individualistisesta olemuksesta.

Taiteilijat ovat pyrkineet yhteistyössään tilaan, jossa voi olla vailla itsekritiikkiä tai selkeitä suunnitelmia, ja sieltä käsin kaivella oleellisia asioita elämästä. Miten löytää läsnäolon ja pyhyyden hetkiä hengästyttävällä tahdilla liikkuvassa maailmassa? Miten keskittyä hiljaisuuteen kun koko ajan on mahdollisuus pysytellä viihdytettynä, turvallisella etäisyydellä omasta itsestä?

Aino Aksenja (s.1986) on kuvataiteilija, joka etsii pakoreittejä ja seikkailuja. Elämä ja taide kietoutuvat yhteen teoksissa, jotka tällä hetkellä ovat paikkasidonnaisia installaatioita, itsekeksittyjä rituaaleja ja tarinoita. Aksenja työskentelee usein kameran kanssa. Hän asuu Helsingissä, ja hänen teoksiaan on esitetty Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa, Portugalissa, Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa.

Selma Haro (s. 1989) on Turussa asuva kuvataiteilija, joka työskentelee pääosin maalausten ja niiden pohjalle rakennettujen installaatioiden parissa. Tekstit eri muodoissa ovat tärkeä osa Haron työskentelyä, joka käsittelee kuolevaisuuden ja merkityksellisyyden etsimisen teemoja. Haron teoksia on lukuisissa yksityiskokoelmissa ja hän on osallistunut näyttelyihin Suomessa, Virossa ja Venäjällä.

Taiteilijoita yhdistää tunteellisuus, sentimentaalisuus jopa, ja heidän mielestään parhaita teoksia ovat ne, jotka hävettävät eniten. Dear X, on siskosten ensimmäinen yhteisnäyttely.

Aino Aksenja kotisivu, Selma Haro kotisivu.

+++

Aino Aksenja & Selma Haro

Dear X,

17 July – 9 August 2020
Myymälä2, Helsinki

It feels like something has to be done… I did do laundry though, but I’m an artist after all not a washerwoman. Maybe I’ll just start painting so I get to go home some time. There’s a storm outside, again. It’s flooding so much that the shore route to the studio is river itself these days. It feels like the beginning of the end of the world.
– quote from the artists’ combined diary

Dear X, is two artists’ and sisters’ account of looking for meaning in the middle of a destroying world, an invitation to life’s wonders and struggles. It’s a project rooted in a dialogical process and a series of exhibitions taking the form of site-specific installations. The first part will be seen in Myymälä2 gallery in summer 2020.

The project is based on diary keeping and correspondence. Dear X, explores the borders of authorship and whether or not the results of close-knit co-operation, the thoughts and works, can be told apart in the end. At the same time the exhibition raises questions about how no thought or feeling is ever fully our own, despite the individualistic constitution of our time.

In their collaboration the artists have strived for a state where one can be without self-criticism or clear plans, and from there scavenge for the relevant things in life. How to find moments of presence or sacredness in a world that leaves one out of breath? How to concentrate on stillness when it’s possible to constantly stay entertained, within a safe distance from oneself?

Aino Aksenja (b.1986) is a visual artist who looks for escape routes and adventures. Life and art intertwine in works that currently are site-specific installations, made-up rituals and stories. Aksenja often works with a camera. She is based in Helsinki, and has shown in Finland, Sweden, Russia, Germany, Portugal, USA and South Korea.

Selma Haro (b.1989) is a visual artist living in Turku, who works mainly with paintings and installations based on them. Texts in different forms are an important part of Haro’s work, which deals with the themes of mortality and the search for meaning. Haro’s works are in numerous private collections and she has taken part in exhibitions in Finland, Estonia and Russia.

The artists share sensitivity, even sentimentality, and they think the best works are the ones that embarrass the most. Dear X, is the sisters’ first joint exhibition.

Aino Aksenja website, Selma Haro website.